นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Anti-oxidative Effects and Toxicity ofBauhinia penicilliloba Ethanolic Leaf Extracts

Author

- Suparat Chanluang*[a], Pommavong Salikabkeo [a], Jainuch Kanchanapoo [b],
Rawiwun Kaewamatawong [a] and Chutinan Prasitpuriprecha [a]


Journal

- chu med j

Volume

- 43

Year

- 2016

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 1-12

Abstract

    This study aimed to investigate the anti-oxidative effect and toxicity of
Bauhinia penicilliloba ethanolic leaf extracts (EEBP). The EEBP was 23.45% from dried
weight which yielded active purified fraction (AFBP) at 1.84%. The AFBP was phytochemical
screened and found to be flavonoid which identified as rutin, quercetin and kaempferol by
using HPLC. The scavenging activity of EEBP and AFBP was examined by DPPH
(IC50=12.91±0.11 and 5.55±0.23 μg/mL) and ABTS assays (TEAC=0.60±0.02 and 4.93±0.15
mM). The reducing power of EEBP and AFBP which were conducted by FRAP assay,
was 0.61±0.09 and 8.68±0.15 mM/mg. The EEBP and AFBP also inhibited TBARS
formation in brain tissue (IC50=13.58±3.25 and 6.07±0.74 μg/mL). The phenolic contents of
EEBP and AFBP were 77.71±1.43 and 4,162.59±81.90 μg/mg of gallic acid equivalents.
LD50 values for acute toxicity of a single intra-gastric (i.g.) route administered to adult male
and female mice were >6.00 g/kg BW, whereas, LD50 values of intra-peritoneal (i.p.) route
were >4.00 g/kg BW and 2.77 g/kg BW. Sub-chronic toxicity was conducted by given orally
of the EEBP for 8 weeks. The body weight, organ weight, AST, ALT, ALP, Cr and BUN
serum levels were not altered. Our study suggests that B. penicilliloba may have a considerable
potential for further development as a new anti-oxidative agent.


Keywords

    Bauhinia penicilliloba, anti-oxidative activity, acute toxicity, sub-chronic toxicity