นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Title Researcher Source Year Status
คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปวยเอดส์ ในจังหวัดอุบลราชธานี งบจังหวัด 2021 วิจัย
การเพาะเห็ดร่างแหเพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นจากของเหลือทิ้งในกระบวนการปลูกปาล์มน้ำมัน นางสาวตันติมา กำลัง หัวหน้าโครงการ 20 นางสุพัตรา เปี่ยมวารี ผู้ร่วมวิจัย 15 นายเอกรัตน์ วุฒิเวทย์ ผู้ร่วมวิจัย 13 นางสาวอุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ ผู้ร่วมวิจัย 12 นางสาวสิรีธร แสงเพ็ง ผู้ร่วมวิจัย 10 นางสาวปิยะดา เอี่ยมประสงค์ ผู้ร่วมวิจัย 8 นางสาวอริยทรัพย์ คงทอง ผู้ร่วมวิจัย 7 นางสาวนภัสวรรณ สุนทร ผู้ร่วมวิจัย 7 อื่นๆ 2020 วิจัย
การศึกษาความไวต่อยาต้านเชื้อราและการวิเคราะห์ยีน ERG11 ของ ยีสต์แคนดิดาที่แยกจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ นาง ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา นาย ประสิทธิชัย พูลผล เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2021 วิจัย
ความสัมพันธ์ของการสร้างไบโอฟิล์มและการดื้อยาต้านเชื้อราของยีสต์แคนดิดาที่แยกจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ นางศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2021 วิจัย
ความไวของยาต้านเชื้อราของยีสต์แคนดิดาที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ นาย ประสิทธิชัย พูลผล นาง ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2021 วิจัย
การวิเคราะห์ยีน ERG11 ของยีสต์แคนดิดาที่แยกจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นาง ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา นาย ประสิทธิชัย พูลผล นายศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2021 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไพลสู่เชิงพาณิชย์ (แผ่นแปะอิเล็กโทรสปันนาโนไฟเบอร์ผสมสารสกัดไพล นาโนอิมัลเจลผสมสารสกัดไพล และสเปรย์ผสมสารสกัดไพลผสมเถาวัลย์เปรียง) บัญชา ยิ่งงาม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 2021 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาแอปพลิเคชั่น “เซฟ-เอ็กซ์” (SafE-X) สำหรับการใช้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนและหลังการสัมผัส หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์ ผู้ร่วมโครงการวิจัย ผศ.ดร.ทวนธน บุญลือ, อ.ดร.ตุลาการ นาคพันธ์, อ.ประสิทธิชัย พูลผล สวทช. 2021 วิจัย
ทัศนคติและความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา HIV PrEP ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในเขตสุขภาพที่ 10 หัวหน้าโครงการวิจัย อ.ดร.ตุลาการ นาคพันธ์ ผู้ร่วมโครงการวิจัย ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์, ผศ.ดร.พัชรี ดวงจันทร์ อื่นๆ 2021 วิจัย
โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาสหัสธารา (ยาผง, ยาแคปซูล) ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2021 วิจัย
โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะจันทน์แดง (ยาผง, ยาแคปซูล) ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2021 วิจัย
ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา การศึกษาฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนและความเป็นพิษต่อเซลล์ glioblastoma ของสารสกัดหยาบน้ำและเอทานอลจากใบพลู วช. 2021 วิจัย
การพัฒนาน้ำยาล้างผักและผงก้อนล้างผักจากรางจืด อื่นๆ 2021 วิจัย
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์โปรตีนจากแมลงในการเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่สำหรับการบริโภค เพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืน (เกษตรนวัตกรรม) งบประมาณแผ่นดิน 2020 วิจัย
การทดสอบประสิทธิภาพของยาฝังรีสเพอริโดนในหนูทดลอง วันดี รังสีวิจิตรประภา อื่นๆ 2021 วิจัย
ผลิตภัณฑ์กระตุ้นผมงอกที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน วันดี รังสีวิจิตรประภา อื่นๆ 2020 วิจัย
การหาสภาวะเหมาะสมในผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซตจากน้ำที่ได้จากการผลพลอยได้จากการผลิตข้าวกล้องงอกพันธุ์แสงแรกเพื่อให้โปรตีนไฮโดรไลเซตที่ได้มีฤทธิ์ต้านชราที่ดีที่สุด ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์ อื่นๆ 2020 วิจัย
การเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนที่ควบคุมความอยากอาหารและความเต็มอิ่มในอาสาสมัครที่ได้รับข้าวกล้องงอก ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ ดร.สายไหม ชาตรี อื่นๆ 2020 วิจัย
การพัฒนายาเม็ดฟู่ผักโขม อื่นๆ 2021 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากผลชมพู่ทับทิมจันทร์ในการป้องกันโรคเบาหวาน โดยลดการสะสมของอะไมลอยด์เพปไทด์และป้องกันการตายของเซลล์ตับอ่อนชนิดเบต้าแบบอะพอพโทซิส ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม นางสาวกาญจนา สุขศรี เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2020 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดติ้วและการพัฒนผลิตภัณฑ์เวชสำอางดูแลผิว เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2020 สิ้นสุดโครงการ
ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพผิวและขจัดเซลลูไลท์จากสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา และ รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา อื่นๆ 2021 วิจัย
โครงการสำรวจพฤติกรรม เจตคติ และการได้รับความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประเทศไทย คณะอนุกรรมการสาขาเภสัชกรรมชุมชน อื่นๆ 2022 สิ้นสุดโครงการ
การสำรวจการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการเลิกบุหรี่สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะอนุกรรมการการฝึกปฏิบัติงานสาขาเภสัชกรรมชุมชน อื่นๆ 2020 วิจัย
การพัฒนาคู่มือและแนวทางการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกสูบบุหรี่โดยเภสัชกร นายประสิทธิชัย พูลผล และ นายทวนธน บุญลือ อื่นๆ 2021 สิ้นสุดโครงการ
Global Burden of Hip Fractures - Trend in Incidence, Post-fracture Treatment and Mortality Sawaeng Watcharathanakij อื่นๆ 2022 วิจัย
การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ลดรอยแผล สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ งบจังหวัด 2021 วิจัย
ผลิตภัณฑ์อาบน้ำสัตว์เลี้ยงสูตรไม่ใช้น้ำ สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ งบจังหวัด 2020 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ต้านไทโรซิเนสในติ้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2020 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การศึกษาฤทธิ์ต้านไทโรซิเนสในติ้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2020 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดติ้วเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเวชสาอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (โครงการ ปลาม้าลาย) ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2020 วิจัย
การสร้างธุรกิจสีเขียวผ่านการแปลงขยะในระบบอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สวทช. 2020 วิจัย
การผลิตเครื่องดื่มผงโปรตีนไอโซเลตชงสำเร็จรูปจากน้ำหม้อนึ่งข้าวกล้องงอกโดยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย สกว. 2020 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ผสมสารสกัดผักโขมและถั่งเช่าสีทอง วริษฎา  ศิลาอ่อน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 2020 วิจัย
การแปรรูปไพลจากชุมชนเพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดเมื่อย วริษฎา  ศิลาอ่อน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 2020 วิจัย
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปีงบป 1.รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ 2.ผศ.ดร.จีริสุดา คำสีเขียว3.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา4.รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร วช. 2020 วิจัย
โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะเปราะใหญ่ (ยาผง, ยาแคปซูล) ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ กุสุมา จิตแสง ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2020 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดติ้วสำหรับผิวที่เป็นสิวง่าย บัญชา ยิ่งงาม วันดี รังสีวิจิตรประภา เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2020 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนานวัตกรรมเวชสำอางจากสารสกัดติ้ว วันดี รังสีวิจิตรประภา บัญชายิ่งงาม เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2020 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดติ้วเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเวชสาอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ วันดี รังสีวิจิตรประภา สุภารัตน์จันทร์เหลือง นิธิมา สุทธิพันธุ์ ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา ภูเบศร์นิลาทะวงศ์ บัญชา ยิ่งงาม เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2020 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดส่องฟ้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้านมะเร็ง ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ผศ.ดร.จันทนา บุญยะรัตน์ รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงษ์ อื่นๆ 2020 วิจัย
Saicin Gel: เจลลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากสารสกัดพริกที่มีความระคายเคืองต่ำ สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, ฐิติ ราศีกุล, ฑิภาดา สามสีทอง, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 2020 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับผงฟักทองชงพร้อมดื่ม อื่นๆ 2020 วิจัย
การสกัดและเวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในรกแพะเพื่อใช้เป็นสารออกฤทธิ์ทางเวชสำอาง วรนันท์ รังสิมาวงศ์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2020 สิ้นสุดโครงการ
การพัฒนาแอพพลิเคชัน “ยาอะไร” (Ya-A-Rai) สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทยด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยด้านยาแก่ประชาชน อื่นๆ 2020 วิจัย
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase ของสารสกัดจากใบติ้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2020 วิจัย
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase ของสารสกัดจากใบติ้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2020 วิจัย
การพัฒนาสูตรเห็ดหลินจือในทางเภสัชกรรม ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริดร.ตันติมา  กำลัง อื่นๆ 2020 วิจัย
การประเมินผลโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ระยะที่ 2 คณะผู้วิจัย: รุ่งนภา คำผาง, ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, พัทธรา ลีฬหวรงค์, ทรงยศ พิลาสันต์, ธนพร บุษบาวไล, อกนิฏฐา พูนชัย, สุพัฒศิริ อึ้งมณีภรณ์, จิรวิชญ์ ยาดีหัวหน้าชุดดำเนินการวิจัยในพื้นที่:1. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 (โรงพยาบาลสวนปรุง) ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) ผศ.ดร.ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร3. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3 (โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์) โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)4. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 4 (โรงพยาบาลสระบุรี) ดร.ภญ.ตวงรัตน์ โพธะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 5 (โรงพยาบาลราชบุรี) ผศ.ดร.ภก.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย มหาวิทยาลัยศิลปากร6. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 6 (โรงพยาบาลชลบุรี) ภญ.ดร. ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ มหาวิทยาลัยบูรพา7. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 7 (โรงพยาบาลขอนแก่น) รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น8. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 8 (โรงพยาบาลอุดรธานี) ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม9. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 9 (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) ดร. นภชา สิงห์วีรธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 10. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10 (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์) ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 11 (โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช) ภญ.ดร.ศิราณี ยงประเดิม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์12. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 12 (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) ผศ.ดร.ภญ. กุลจิรา อุดมอักษร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์13. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 13 (โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์) รศ.ดร.ภญ. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. สมหมาย อุดมวิทิต มหาวิทยาลัยสยาม  อื่นๆ 2020 วิจัย
การสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรอีสานหายากเพิ่มเติม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (www.phargarden.com) งบประมาณแผ่นดิน 2019 วิจัย