นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Title Researcher Source Year Status
การศึกษาชีวประสิทธิผลของยาฝังรีสเพอริโดนและความเข้ากันได้ทางชีวภาพในสัตว์ทดลอง วันดี รังสีวิจิตรประภา จารุวรรณ วงบุตดี สุธารกมล ครองยุติ งบจังหวัด 2022 วิจัย
การพัฒนาระบบยาฝังริสเพอริโดนที่ออกฤธิ์นานและย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพ ทรงพร จึงมั่นคง วันดี รังสีวิจิตรประภา งบจังหวัด 2022 วิจัย
ระบบนำส่งยาแบบใหม่ของริสเพอริโดนที่ออกฤทธิ์นาน ย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพและเข้ากันได้กับร่างกายสำหรับการรักษาโรคจิตเภท วันดี รังสีวิจิตรประภา ทรงพร จึงมั่นคง จารุวรรณ วงบุตดี สุธารกมล ครองยุติ งบจังหวัด 2022 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอวัยผิวพรรณที่มีส่วนผสมพร้อมดูดซึมของสารสกัดจากถั่วเหลืองที่นำส่งโดยระบบอนุภาคนาโน วันดี รังสีวิจิตรประภา อื่นๆ 2022 วิจัย
ระบบนำส่งอนุภาคไมโครสปันจ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดติ้วเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการรักษาสิว ทดแทนยาปฏิชีวนะ วันดี รังสีวิจิตรประภา ศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา ไชยวัฒน์ ไชยสุต อื่นๆ 2021 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และศึกษาคุณสมบัติของซินไบโอติกรูปแบบผงชงพร้อมดื่มจากฟักทอง เขมวิทย์ จันต๊ะมา และ ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา อื่นๆ 2021 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากผลชมพู่ทับทิมจันทร์ เพื่อใช้ป้องกันและรักษาโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนที่ไต สกว. 2021 วิจัย
ฤทธิ์ป้องกันภาวะความจำเสื่อมและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดเข้มข้นจากสมุนไพรส่องฟ้าในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเบต้าอะมัยลอยด์ พรทิพย์ ไววุฒิ วช. 2022 วิจัย
กลุ่มวิจัยพัฒนายาจากส่องฟ้าและสารธรรมชาติจากส่องฟ้า ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ อ.ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2022 วิจัย
ผลของสารสำคัญจากพืชสมุนไพรไทยในการเสริมฤทธิ์ต้านมะเร็งของเซลล์ภูมิคุ้มกันและการ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ สกว. 2022 วิจัย
การใช้ acridone จากมะนาวผีร่วมกับ exosomes จากเซลล์ต้นกำเนิด ในการต้านเซลล์มะเร็ง นางสาวพรทิพย์ ไววุฒิ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2032 วิจัย
ฤทธิ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต้านการทำลายเซลล์ประสาท 7-methoxyheptaphylline ผ่านโมเลกุลเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง นางสาวพรทิพย์ ไววุฒิ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2032 วิจัย
ฤทธิ์ต้านมะเร็งและป้องกันเซลล์ประสาทของ 7- methoxyheptaphyline จากเปลือกรากส่องฟ้าและมาตรฐานสมุนไพร นางสาวพรทิพย์ ไววุฒิ นางสาวระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2022 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดตัวผสมสารสกัดเถาเอนอ่อน วริษฎา ศิลาอ่อย อื่นๆ 2022 วิจัย
บทบาทของสารยับยั้งกระบวนการ autophagy ต่อผลของยา temozolomide ในเซลล์ glioblastoma ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2022 วิจัย
ผลของสารยับยั้งกระบวนการ autophagy ต่อการเคลื่อนย้ายของโปรตีนภายในเซลล์ glioblastoma นายภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2022 วิจัย
การสกัดและแยกสารบริสุทธิ์ hydroxychavicol (HC) จากใบพลู ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2021 วิจัย
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งสมองชนิด glioblastoma ของสารสกัด hydroxychavicol เมื่อใช้ร่วมกับยา temozolomide ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก นายภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2021 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาบน้ำสมุนไพรไทยสูตรไม่ใช้น้ำสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยวิกฤต วรนันท์ รังสิมาวงศ์ ฑิภาดา สามสีทอง สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ งบประมาณแผ่นดิน 2022 วิจัย
การพัฒนาแชมพูสมุนไพรไทยสูตรไม่ใช้น้ำสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยวิกฤต สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ กุสุมา จิตแสง งบประมาณแผ่นดิน 2022 วิจัย
การพัฒนาต้นแบบสูตรตำรับสมุนไพรไทยสูตรไม่ใช้น้ำสำหรับทำความสะอาดร่างกาย= ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยวิกฤต สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ ฑิภาดา สามสีทอง วรนันท์ รังสิมาวงศ์ กุสุมา จิตแสง งบประมาณแผ่นดิน 2022 วิจัย
การประยุกต์ใช้ดูเพล็กซ์ลิโพโซมนาโนเวสิเคิลรูปแบบใหม่เพื่อเอาชนะผมร่วง สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ สกว. 2022 วิจัย
โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาอภัยสาลี (ยาผง, ยาแคปซูล) กุสุมา ระวิวรรณ ทวีศักดิ์ สุดารัตน์ อื่นๆ 2022 วิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างยีนดื้อยาและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยติดเชื้อ carbapenem resistance Enterobacteriaceae ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา ผศ.ทวนธน บุญลือ อ.ประสิทธิชัย พูลผล เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2021 วิจัย
การออกแบบสูตรตำรับไมโครนีดเดิลส์ชนิดละลายร่วมกับเพคไจเลทนาโนเทคโนโลยีเป็นระบบนำส่งเฉพาะที่สำหรับโปรตีนและโกรทแฟคเตอร์จากธรรมชาติ: แนวทางใหม่สำหรับกระตุ้นการงอกของเส้นผม ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ วช. 2022 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาผิวสลายไขมันและกระชับสัดส่วนที่มีประสิทธิภาพจากสารสกัดกระชาย ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ อื่นๆ 2022 วิจัย
การพัฒนาระบบนำส่งผ่านรูขุมขนขนาดนาโนและไมโครที่บรรจุสารสกัดเขากวางอ่อนสำหรับรักษาความแก่ของผม= การกระตุ้นการเจริญเติบโตและกระบวนการสร้างเม็ดสีของเส้นผม ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ อื่นๆ 2023 วิจัย
การพัฒนาระบบนำส่งผ่านรูขุมขนขนาดนาโนและไมโครที่บรรจุสารสกัดเขากวางอ่อนสำหรับรักษาความแก่ของผม= การกระตุ้นการเจริญเติบโตและกระบวนการสร้างเม็ดสีของเส้นผม ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ อื่นๆ 2023 วิจัย
คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปวยเอดส์ ในจังหวัดอุบลราชธานี งบจังหวัด 2021 วิจัย
การเพาะเห็ดร่างแหเพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นจากของเหลือทิ้งในกระบวนการปลูกปาล์มน้ำมัน นางสาวตันติมา กำลัง หัวหน้าโครงการ 20 นางสุพัตรา เปี่ยมวารี ผู้ร่วมวิจัย 15 นายเอกรัตน์ วุฒิเวทย์ ผู้ร่วมวิจัย 13 นางสาวอุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ ผู้ร่วมวิจัย 12 นางสาวสิรีธร แสงเพ็ง ผู้ร่วมวิจัย 10 นางสาวปิยะดา เอี่ยมประสงค์ ผู้ร่วมวิจัย 8 นางสาวอริยทรัพย์ คงทอง ผู้ร่วมวิจัย 7 นางสาวนภัสวรรณ สุนทร ผู้ร่วมวิจัย 7 อื่นๆ 2020 วิจัย
การศึกษาความไวต่อยาต้านเชื้อราและการวิเคราะห์ยีน ERG11 ของ ยีสต์แคนดิดาที่แยกจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ นาง ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา นาย ประสิทธิชัย พูลผล เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2021 วิจัย
ความสัมพันธ์ของการสร้างไบโอฟิล์มและการดื้อยาต้านเชื้อราของยีสต์แคนดิดาที่แยกจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ นางศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2021 วิจัย
ความไวของยาต้านเชื้อราของยีสต์แคนดิดาที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ นาย ประสิทธิชัย พูลผล นาง ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2021 วิจัย
การวิเคราะห์ยีน ERG11 ของยีสต์แคนดิดาที่แยกจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นาง ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา นาย ประสิทธิชัย พูลผล นายศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2021 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไพลสู่เชิงพาณิชย์ (แผ่นแปะอิเล็กโทรสปันนาโนไฟเบอร์ผสมสารสกัดไพล นาโนอิมัลเจลผสมสารสกัดไพล และสเปรย์ผสมสารสกัดไพลผสมเถาวัลย์เปรียง) บัญชา ยิ่งงาม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 2021 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาแอปพลิเคชั่น “เซฟ-เอ็กซ์” (SafE-X) สำหรับการใช้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนและหลังการสัมผัส หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์ ผู้ร่วมโครงการวิจัย ผศ.ดร.ทวนธน บุญลือ, อ.ดร.ตุลาการ นาคพันธ์, อ.ประสิทธิชัย พูลผล สวทช. 2021 วิจัย
ทัศนคติและความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา HIV PrEP ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในเขตสุขภาพที่ 10 หัวหน้าโครงการวิจัย อ.ดร.ตุลาการ นาคพันธ์ ผู้ร่วมโครงการวิจัย ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์, ผศ.ดร.พัชรี ดวงจันทร์ อื่นๆ 2021 วิจัย
โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาสหัสธารา (ยาผง, ยาแคปซูล) ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2021 วิจัย
โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะจันทน์แดง (ยาผง, ยาแคปซูล) ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2021 วิจัย
ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา การศึกษาฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนและความเป็นพิษต่อเซลล์ glioblastoma ของสารสกัดหยาบน้ำและเอทานอลจากใบพลู วช. 2021 วิจัย
การพัฒนาน้ำยาล้างผักและผงก้อนล้างผักจากรางจืด อื่นๆ 2021 สิ้นสุดโครงการ
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์โปรตีนจากแมลงในการเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่สำหรับการบริโภค เพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืน (เกษตรนวัตกรรม) งบประมาณแผ่นดิน 2020 วิจัย
การทดสอบประสิทธิภาพของยาฝังรีสเพอริโดนในหนูทดลอง วันดี รังสีวิจิตรประภา อื่นๆ 2021 วิจัย
ผลิตภัณฑ์กระตุ้นผมงอกที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน วันดี รังสีวิจิตรประภา อื่นๆ 2020 สิ้นสุดโครงการ
การหาสภาวะเหมาะสมในผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซตจากน้ำที่ได้จากการผลพลอยได้จากการผลิตข้าวกล้องงอกพันธุ์แสงแรกเพื่อให้โปรตีนไฮโดรไลเซตที่ได้มีฤทธิ์ต้านชราที่ดีที่สุด ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์ อื่นๆ 2020 วิจัย
การเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนที่ควบคุมความอยากอาหารและความเต็มอิ่มในอาสาสมัครที่ได้รับข้าวกล้องงอก ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ ดร.สายไหม ชาตรี อื่นๆ 2020 สิ้นสุดโครงการ
การพัฒนายาเม็ดฟู่ผักโขม อื่นๆ 2021 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากผลชมพู่ทับทิมจันทร์ในการป้องกันโรคเบาหวาน โดยลดการสะสมของอะไมลอยด์เพปไทด์และป้องกันการตายของเซลล์ตับอ่อนชนิดเบต้าแบบอะพอพโทซิส ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม นางสาวกาญจนา สุขศรี เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2020 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการสำรวจพฤติกรรม เจตคติ และการได้รับความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประเทศไทย คณะอนุกรรมการสาขาเภสัชกรรมชุมชน อื่นๆ 2022 สิ้นสุดโครงการ
การสำรวจการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการเลิกบุหรี่สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะอนุกรรมการการฝึกปฏิบัติงานสาขาเภสัชกรรมชุมชน อื่นๆ 2020 วิจัย