นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Title Researcher Source Year Status
การพัฒนาสูตรเห็ดหลินจือในทางเภสัชกรรม ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริดร.ตันติมา  กำลัง อื่นๆ 2020 วิจัย
การประเมินผลโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ระยะที่ 2 คณะผู้วิจัย: รุ่งนภา คำผาง, ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, พัทธรา ลีฬหวรงค์, ทรงยศ พิลาสันต์, ธนพร บุษบาวไล, อกนิฏฐา พูนชัย, สุพัฒศิริ อึ้งมณีภรณ์, จิรวิชญ์ ยาดีหัวหน้าชุดดำเนินการวิจัยในพื้นที่:1. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 (โรงพยาบาลสวนปรุง) ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) ผศ.ดร.ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร3. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3 (โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์) โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)4. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 4 (โรงพยาบาลสระบุรี) ดร.ภญ.ตวงรัตน์ โพธะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 5 (โรงพยาบาลราชบุรี) ผศ.ดร.ภก.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย มหาวิทยาลัยศิลปากร6. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 6 (โรงพยาบาลชลบุรี) ภญ.ดร. ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ มหาวิทยาลัยบูรพา7. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 7 (โรงพยาบาลขอนแก่น) รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น8. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 8 (โรงพยาบาลอุดรธานี) ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม9. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 9 (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) ดร. นภชา สิงห์วีรธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 10. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10 (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์) ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 11 (โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช) ภญ.ดร.ศิราณี ยงประเดิม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์12. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 12 (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) ผศ.ดร.ภญ. กุลจิรา อุดมอักษร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์13. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 13 (โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์) รศ.ดร.ภญ. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. สมหมาย อุดมวิทิต มหาวิทยาลัยสยาม  อื่นๆ 2020 วิจัย
การสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรอีสานหายากเพิ่มเติม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (www.phargarden.com) งบประมาณแผ่นดิน 2019 วิจัย
การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยการใช้ยาทาเจลพริกในผู้ป่วยมะเร็งที่มีการปวดปลายประสาท นางสาวฑิภาดา สามสีทอง นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริผศ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภาพญ.ศรัญญา ประทัยเทพ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2020 วิจัย
การพัฒนาน้ำมัลเบอร์รี่หมักชนิดซินไบโอติกเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา รศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมานางสาวกันทิมา ทับทิมหิน เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2020 วิจัย
การศึกษาคุณสมบัติในการชะลอความแก่ผิวหนังของสารสกัดบัวบกที่กักเก็บในนีโอโซม รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภาดร.ภณิกชา วิชยปรีชานางสาววรรณธกิจ สระเพชร เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2020 วิจัย
ลักษณะอาการและโรคของผู้สูงอายุที่มารับการรักษา ณ คลินิกแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์, รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์, ภก.ชัยสิทธิ์ สุนทรา เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2020 วิจัย
ฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนและการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรของเซลล์ของ temozolomide ต่อเซลล์มะเร็งสมองร้ายแรงที่พบในผู้สูงอายุชนิด T98G glioblastoma ที่เพาะเลี้ยงในอาหาร high glucose ปาจารีย์ ทองงอก เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2020 วิจัย
Comparative Study of Response Surface Methodology and Artificial Neural Network in the Optimization of the Ultrasound-Assisted Extraction of Diarylheptanoid Phytoestrogens from Curcuma comosa Rhizomes นายบัญชา ยิ่งงาม อื่นๆ 2019 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ทบทวนการใช้ capsaicin ในโรงพยาบาล เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2020 วิจัย
ทบทวนการใช้ capsaicin เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2020 วิจัย
Investigation of the inclusion complexes between phenylbutenoids and hydroxypropyl--cyclodextrin using two-dimensional nuclear magnetic resonance spectroscopy บัญชา ยิ่งงาม อื่นๆ 2019 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อการป้องกันการทำลายเซลล์ประสาทจากสารสกัด มะเขือเทศ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2019 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อการป้องกันการทำลายเซลล์ประสาทจากสาร สกัดผักชี ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2019 วิจัย
ผลของสภาวะการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองต่อปริมาณสาร Cordycepin รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน อื่นๆ 2019 วิจัย
การพัฒนาโภชนเภสัชภัณฑ์ชนิดเม็ดที่ผสมสารสกัด Astraxanthin รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน อื่นๆ 2019 วิจัย
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ เชื่อมโยงองค์ความรู้ตำรับยาแผนไทยที่ใช้ในโรงพยาบาล กับข้อมูลวิจัยเชิงวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน 2019 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรหายากในตำรับยาไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ “พรรณไม้แห้งอ้างอิง (Herbarium Database) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณแผ่นดิน 2019 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากของยาไดโคลฟีแนค โซเดียม วช. 2017 วิจัย
การประยุกต์ใช้วิธีสกัดไมเซลล์เพื่อการแยกสกัดสารสำคัญจากลูกประคบสมุนไพรไทย: การหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง สุรีวัลย์ ดวงจิตต์     กุสุมา จิตแสง วรนันท์ รังสิมาวงศ์  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2019 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อการป้องกันการทำลายเซลล์ประสาทจากสาร สกัดผักชี ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2019 วิจัย
ผลของสารสำคัญจากหยีน้ำต่อการเจริญเติบโต การเคลื่อนที่ และ การบุกรุกเซลล์ข้างเคียงของเซลล์มะเร็ง. พรทิพย์ ไววุฒิ กัลยา  แสงฉวี วช. 2017 วิจัย
จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเคมีฟิสิกส์ของกระวาน ลูกจันทน์ แห้วหมู ดอกจันทน์ แฝกหอม เปราะหอม ทวีศักดิ์ ระวิวรรณ กุสุมา สุดารัตน์ งบประมาณแผ่นดิน 2019 วิจัย
โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุบรรจบ (ยาผง/แคปซูล) สุดารัตน์ ระวิวรรณ กุสุมา ทวีศักดิ์ อื่นๆ 2018 วิจัย
โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุอบเชย (ยาน้ำ) รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล ดร.กุสุมา จิตแสง งบประมาณแผ่นดิน 2018 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนที่เตรียมในรูปแบบนาโนเทคโนโลยีร่วมกับเข็มขนาดไมครอนและพลังงานจากน้ำ FIR เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม ดร. วรนันท์ รังสิมาวงศ์ สกว. 2019 วิจัย
การประยุกต์ใช้ดูเพล็กซ์ลิโพโซมเป็นสารเคมีที่เป็นตัวป้องกันมะเร็งขนาดนาโนเมตรรูปแบบใหม่สำหรับการนำส่ง ยามะเร็งผิวหนังและการกำหนดเป้าหมาย: การหาสูตรที่เหมาะสมที่สุดและการศึกษาคุณลักษณะ Sureewan Duangjit สกว. 2019 วิจัย
การพัฒนาวิธีการสกัดและการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากบัวบก ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง, ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง, รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ งบประมาณแผ่นดิน 2018 วิจัย
นวัตกรรมวัสดุโครงสร้างนาโนสำหรับการนำส่งยาและผลิตภัณฑ์ทางเลือก ดร. วรนันท์ รังสิมาวงศ์ สกว. 2018 วิจัย
ประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยา ประสิทธิชัย พูลผล ทวนธน       บุญลือศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา อื่นๆ 2019 สิ้นสุดโครงการ
เครื่องสำอางฟื้นฟูสภาพผิวรูปแบบนาโนเจลที่ผสมสารสกัดขมิ้นชัน รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2019 วิจัย
เครื่องดื่มน้ำมันรำข้าว รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2018 วิจัย
การพัฒนาแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากของยาไดโคลฟีแนค โซเดียม รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน ผศ.ดร. ชลลัดดา  พิชญาจิตติพงษ์ ผศ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ ผศ.ดร. สุรีวัลย์  ดวงจิตต์ วช. 2018 วิจัย
โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุบรรจบ (ยาผง/แคปซูล) สุดารัตน์ ระวิวรรณ กุสุมา ทวีศักดิ์ งบประมาณแผ่นดิน 2018 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ที่มีส่วนผสมของสารสกัดบัวบกเพื่อชะลอการหลั่งและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้ชาย ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภาผศ.จีริสุดา คำสีเขียว วช. 2018 วิจัย
การพัฒนาระบบการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากบัวบกเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต นายบัญชา ยิ่งงาม วช. 2018 วิจัย
SeZame _ TesNet บัญชา ยิ่งงาม อื่นๆ 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ระบบการจัดการของเสียและสุขอนามัยสำหรับตลาดปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.นิธิมาสุทธิพันธุ์, นายณฐพล ทองปลิว, นายรัชวุฒิ โคตรลาคำ สกว. 2019 วิจัย
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล, ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย, ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2018 สิ้นสุดโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Hair Tonic จากสารสกัดบัวบกเพื่อบำรุงเส้นผม ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ, รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา, ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์, ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม งบประมาณแผ่นดิน 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นแปะในช่องปากเพื่อรักษาแผลร้อนในจากสารสกัดบัวบก ดร.จินตนานภาพร , รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, รศ.ดร.ธีราพร ชนะกิจ งบประมาณแผ่นดิน 2018 วิจัย
การพัฒนาข้าวผงผสมเกลือแร่สำหรับเด็กเพื่อรักษาอาการท้องเสีย ดร.จินตนา นภาพร , รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, รศ.ดร.ธีราพร ชนะกิจ งบประมาณแผ่นดิน 2018 วิจัย
การพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอางประเภทเชรัมจากโปรตีนไฮโดรไลเซตซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตข้าวกล้องงอก ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์, นายสายพัน นันทบุตร เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2018 วิจัย
การพัฒนาผงซินไบโอติกที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพก่อโรคในทางเดินอาหาร ผศ.ดร.ศิริมาสุวรรณกูฏ จันต๊ะมา, รศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา, นางสาวปายลักษณ์ สุดชารี เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2018 สิ้นสุดโครงการ
การผลิตสเปรย์เพิ่มความสดชื่นสำหรับผู้ขับรถที่มีส่วนผสมของเมนทอลบรรจุนาโนแคปซูลด้วยวิธีตกตะกอนร่วมกับการออกแบบบอก-เบห์นกิ้นและการวิเคราะห์ทางสถิติพหุตัวแปร นายบัญชา ยิ่งงาม, นางสาววิราวนันท์ กนกนิษฐ์หิรัญ, Prof. Dr. Adelheid H. Brantner  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาอนุภาคนาโนเป็นระบบนำส่งสารสกัดว่านชักมดลูกเพื่อออกฤทธิ์ต้านอัลไซเมอร์ รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา, นายดำรงศักดิ์ จินารัตน์ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ , ผศ.ทวนธน บุญลือ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2019 วิจัย
ผลของข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ต่อระดับต่อระดับฮอร์โมนกรีลินในเลือดในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์, ผศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์, นางสาวกิตติ์ชญาห์ พงศ์วัฒนภาคิน, นางสาวนัทธินี กุลเกษ, นายไตรภพ ดอกไม้, ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2019 วิจัย
โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงองค์ความรู้ตำรับยาแผนไทยที่ใช้ในโรงพยาบาลกับข้อมูลวิจัยเชิงวิชาการ (โครงทำนุฯที่เทียบเท่างานวิจัย) ผศ.ดร.สุดารัตน์  หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรหายากในตำรับยาไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์