นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


extraction, purification and chemical stability study of herbal extracts for hair loss prevention and hair growth promotion

Researcher

จุารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ลักษณา เจริญใจ สุดารัตน์ หอมหวล

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2552 - 1 กันยายน 2552

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

140,400.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย