นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การจัดทำมาตรฐานสมุนไพรคูน หอมแดง และโด่ไม่รู้ล้ม เพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย

Researcher

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2552 - 30 กันยายน 2552

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

660,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย