นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Standardization of medicinal plant for Thai herbal Pharmacopoeia

Researcher

Dr.sudarat Homhual

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2552 - 30 กันยายน 2552

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

660,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์