นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Translation and arrangement of Professional Information leaflet

Researcher

Dr.sudarat Homhual

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2552 - 30 กันยายน 2552

แหล่งงบประมาณ

สนง.อาหารและยา

Budget

80,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย