นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางเพื่อป้องกันผมร่วง และกระตุ้นการเจริญของผม โดยใช้สารจากธรรมชาติ

Researcher

ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

10 มกราคม 2552 - 9 มิถุนายน 2555

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

1,152,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์