นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางเพื่อป้องกันผมร่วงและกระตุ้นผมให้ยาวขึ้นโดยใช้สาร จากธรรมชาติ

Researcher

ผศ.ดร. วันดี รังสีวิจิตรประภา ดร. เพียงเพ็ญ ธิโสดา ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

10 มกราคม 2552 - 9 มิถุนายน 2555

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

258,400.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ