นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกร

Researcher

ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา อาจารย์ ดร. อรนุช ธนเขตไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

10 มกราคม 2552 - 9 มิถุนายน 2555

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

362,600.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์