นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การทดสอบ subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งทางจมูก

Researcher

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

10 มกราคม 2552 - 9 มิถุนายน 2555

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

324,200.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย