นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผ่านการบูรณาการรายวิชา Integrated Pharmaceutical Seminar

Researcher

อ.ดร.จินตนา นภาพร และ ผศ.ภญ.ธีราพร ชนะกิจ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553

แหล่งงบประมาณ

งบจังหวัด

Budget

10,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย