นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โครงการ การพัฒนาเวบไซต์สำหรับกลุ่มเภสัชกรเพื่อการพัฒนาระบบยา จ.อุบลราชธานี

Researcher

นางธีราพร ชนะกิจ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2552 - 28 กุมภาพันธ์ 2553

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

100,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ