นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โครงการ integrated pharmaceutical seminar

Researcher

ดร.จินตนา นภาพร

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กุมภาพันธ์ 2553 - 1 มีนาคม 2553

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

10,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ