นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดอุบลราชธานี

Researcher

ผศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

16 มีนาคม 2553 - 15 มีนาคม 2554

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

200,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย