นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


บทบาทของร้านยาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในงานบริการทางเภสัชกรรม และการฝึกปฏิบัติด้านเภสัชศาสตร์

Researcher

เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา และคณะ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

200,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย