นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ฤทธิ์ของน้ำมันขมิ้นในการยับยั้งกระบวนการออกซิเดชันของ Plasma lipids และ LDL (Low Density Lipoprotein)

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2550

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

Budget

0.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย