นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ฤทธิ์ต้านจุลชีพของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทนบางชนิด

Researcher

xxx

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2550

แหล่งงบประมาณ

งบจังหวัด

Budget

0.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ