นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาแบบแผนการดื่มสุราของคนไทยกับโรคที่พบบ่อย (ศวส)

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2552

แหล่งงบประมาณ

-

Budget

0.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย