นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพโดยการแพทย์แผนไทย

Researcher

น้องเล็ก บุญจูง

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2547 - 31 พฤษภาคม 2553

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

Budget

40,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย