นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การแสดงออก และการทดสอบคุณสมบัติของไฮโดรโฟบิน NRH1 จากราก่อ โรคในแมลง Nomuraea rileyi

Researcher

ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2553 - 30 กันยายน 2553

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

120,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย