นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ฤทธิ์ต้านจุลชีพของผักพื้นบ้านอีสานไทย

Researcher

ปาจารีย์ ทองงอก และกรชนก แก่นคำ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

14 กุมภาพันธ์ 2554 - 14 กุมภาพันธ์ 2554

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

0.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย