นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นในการยับยั้งกระบวนการออกซิเดชันของ Plasma Lipid และ LDL(Low Density Lipoprotein)

Researcher

นางสาวพรทิพย์ ไววุฒิ,นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์,นางกรชนก แก่นคำและนายอดิศัย แสนทวีสุข

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

14 กุมภาพันธ์ 2554 - 14 กุมภาพันธ์ 2554

แหล่งงบประมาณ

งบจังหวัด

Budget

0.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย