นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ไม โรเอสทรอลในรากลอยเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว Pueraria candollei var. mirifica และศักยภาพของไมโรเอสทรอลต่อฤทธิ์ทางชีวภาพและสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 และ P-glycoprotein

Researcher

วราภรณ์ ภูตะลุน, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล, กนกวรรณ จารุกำจร, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

760,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์