นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ยาสูตรผสมแบบเม็ดเดียวกับยาสูตรเดี่ยวในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง

Researcher

ภญ. ฑิภาดา สามสีทอง, ผศ. นพ. ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร, , ภญ. เนาวคุณ อริยพิมพ์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 พฤศจิกายน 2553 - 31 มีนาคม 2554

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

0.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย