นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


?????????????????????????????????????????? Subunit vaccine E2 ??????????????????????????????????????????????

Researcher

??.??.????????? ?????????????????? ?.??.??.??????? ???????

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2553 - 30 มีนาคม 2554

แหล่งงบประมาณ

วช.

Budget

350,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย