นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์

Researcher

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

16 สิงหาคม 2554 - 16 สิงหาคม 2554

แหล่งงบประมาณ

วช.

Budget

312,400.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย