นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งอะเซติลโคลีนเอสเทอเรสจากช้าพลู

Researcher

ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ นุตติยา วีระวัธนชัย

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

17 สิงหาคม 2554 - 17 สิงหาคม 2554

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

336,600.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย