นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระจากชะพลู

Researcher

ระวิวรรณ แก้วอมตวงศื นุตติยา วีระวัธนชัย

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

17 สิงหาคม 2554 - 17 สิงหาคม 2554

แหล่งงบประมาณ

งบจังหวัด

Budget

0.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย