นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาโปรแรกม GIS เพื่อใช้ในการทำนายการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Researcher

รศ ดร อนันต์ ไชยกุลวัฒนา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

17 พฤษภาคม 2553 - 17 มิถุนายน 2554

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

250,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย