นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดลำไยต่อการทำงานของเกล็ดเลือด (สกอ)

Researcher

ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2553 - 29 กันยายน 2555

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

346,500.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย