นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยง

Researcher

รศ.ดร. พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2554 - 30 กันยายน 2554

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

184,250.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย