นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลของสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิดต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครม พี450 ในไมโครโซมจากตับหนู (ทุนวิจัย สกอ.ปีแรก 2554: 6 เดือนแรก)

Researcher

1. ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2554 - 30 กันยายน 2554

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

334,400.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย