นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาผงแห้งของระบบนำส่งยารูปแบบอิมัลชันชนิดเกิดขึ้นเองของ clotrimazole เพื่อใช้เป็นยารับประทาน

Researcher

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2554 - 30 กันยายน 2554

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

240,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย