นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่งยาเตรียมเฉพาะคราวของ Acertazolamide Furosemide และ Phenytoin รูปแบบยา

Researcher

วริษฎา ศิิลาอ่อน ทรงพร จึงมั่นคง

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กุมภาพันธ์ 2554 - 30 กันยายน 2554

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

25,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์