นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การผลิตสารต้านทานแบบโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเอเชียติโคไซด์เพื่อการควบคุมคุณภาพบัวบก

Researcher

ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

349,800.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์