นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานเรื่อง คู่มือการศึกษาสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ด้วยตนเอง เล่ม 2

Researcher

สุดารัตน์ หอมหวล

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

3 ตุลาคม 2554 - 30 มีนาคม 2555

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

25,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย