นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การปรับปรุงสูตรตำรับ ควบคุมคุณภาพและทดสอบความคงตัวทางเคมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์ (เสร็จสิ้นแล้ว)

Researcher

นายบัญชา ยิ่งงาม

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

25 ธันวาคม 2554 - 25 มีนาคม 2555

แหล่งงบประมาณ

สวทช.

Budget

292,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์