นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาวิธีวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคและโลหะหนักในยาแผนโบราณที่ผลิตในหน่วยผลิตวิเคราะห์ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เสร็จสิ้นแล้ว)

Researcher

นายบัญชา ยิ่งงาม

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

6 ธันวาคม 2554 - 6 ธันวาคม 2555

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

25,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย