นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


vfd

Researcher

vfvd

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

23 กุมภาพันธ์ 2555 - 23 กุมภาพันธ์ 2555

แหล่งงบประมาณ

งบจังหวัด

Budget

0.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย