นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตกรดซักซินิกในการหมักแบบกะโดยแบคทีเรีย Actinobacillus succinogenes

Researcher

ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา ผศ.ดร.สุนทร กาญจนเทวี ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555

แหล่งงบประมาณ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

Budget

1,500,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย