นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาเครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่และบริการคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ออนไลน์

Researcher

อนันต์ ไชยกุลวัฒนา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

25 กุมภาพันธ์ 2555 - 30 พฤศจิกายน 2556

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

429,440.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์