นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การสั่งใช้ยาต้นแบบและความคิดเห็นของแพทย์ต่อมาตรการลดการสั่งใช้ยาต้นแบบ

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 สิงหาคม 2555 - 30 กันยายน 2555

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

0.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย