นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การผลิตสารสกัดติ้วด้วยวิธีการตอบสนองพื้นผิวและการออกแบบส่วนผสมกลาง (เสร็จสิ้นแล้ว)

Researcher

บัญชา ยิ่งงาม

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

20 กรกฎาคม 2555 - 19 กรกฎาคม 2556

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

Budget

45,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์