นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านยากับเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์เพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับยา ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Researcher

แสวง วัชระธนกิจ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ธันวาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2558

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

990,420.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย