นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางเวชสำอางจากสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อป้องกันและรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่

Researcher

ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กันยายน 2551 - 30 กันยายน 2552

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

1,023,900.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย