นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


คุณค่าของชีวิตหมอพื้นบ้านและผลกระทบจากสังคมสมัยใหม่ต่อวัฒนธรรมการแพทย์พื้นบ้านอีสาน

Researcher

อ.ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูลผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

100,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย