นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านสื่อการสอนออนไลน์

Researcher

นางสาวพรทิพย์ ไววุฒิ นางสาวสุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูล

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

12 กุมภาพันธ์ 2557 - 30 กันยายน 2557

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

14,500.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์