นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาฤทธิ์ต่อภาวะความจำบกพร่อง ภาวะซึมเศร้าของผลมะปรางและหมากเม่าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

Researcher

รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดีดร.จันทนา บุญยะรัตน์ดร.เยาวเรศ ชูลิขิตดร.ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุลดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

16 กันยายน 2556 - 15 มีนาคม 2558

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

20,563,900.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย