นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ฤทธิ์ป้องกันและยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์สมอง SK-N-SH ของสารสกัด Hydroxychavicol จากใบพลู

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กันยายน 2555 - 31 สิงหาคม 2557

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

297,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย