นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การเตรียมไฮโดรเจลจากโครงสร้างเชื่อมโยงของยางธรรมชาติและแป้งเพื่อเร่งการหายของแผลเรื้อรังปี2

Researcher

ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ หัวหน้าโครงการวิจัย(สัดส่วนที่ทำวิจัย 55%)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฎา  ศิลาอ่อน ผู้ร่วมวิจัย(สัดส่วนที่ทำวิจัย 30%)

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

15 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2557

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

607,860.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย